Bekijk Artikel

22

BOCHOLT - Op 17 juni 2015 was de Algemene Vergadering van het agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) te gast bij de agrobeheergroep Bocholt. De agrobeheergroep (ABG) werd vorig jaar opgericht in het kader van de projecten ‘TWECOM’ en ‘Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer’. Met hun participatie in beide projecten tonen de Bocholtse boeren, dat landbouwers een belangrijke rol kunnen spelen om (de effecten van) de klimaatopwarming te verminderen. De algemene vergadering kon voorts terugblikken op een productief 2014, waarin maar liefst negen nieuwe ABG’s het licht zagen (wat het totale aantal momenteel op 27 brengt) en het ABC Eco² kansen voor agrarisch landschapsbeheer creëerde via 12 projecten.

Landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer

Droogte en wateroverlast, het zijn problemen waar landbouwers steeds vaker mee te maken krijgen. Omwille van de klimaatverandering doen zich steeds meer extremen voor op vlak van waterkwantiteit. Waterconserveringsmaatregelen kunnen dan soelaas brengen door het bufferend vermogen van landbouwgronden en grachten te vegroten en het waterpeil beter regelbaar te maken. Via het project ‘Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer’ werden landbouwers uit Noord-Limburg en Midden-Kempen door ABC Eco² begeleidt bij peilgestuurde drainage en stuwpeilbeheer. Dit Leaderproject was een samenwerkingsinitiatief van het ABC Eco² en watering De Dommelvallei, met ondersteuning van de gemeenten Bocholt, Neerpelt, Hamont-Achel, Peer, de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa. 

 

Peilgestuurde drainage is een innovatieve techniek waarbij de landbouwer met behulp van een eenvoudige regelput het waterniveau in zijn percelen regelen. Het grote voordeel t.o.v. conventionele drainage is dat er veel minder water onnodig via de drainagebuizen wegloopt naar de perceelsgracht. Zo doet de landbouwer aan optimale waterconservering op zijn perceel. Bij stuwpeilbeheer kan de landbouwer met behulp van een stuw met regelbare schotbalkjes het waterpeil in de sloot beheren. Op die manier kan hij zoveel mogelijk water vasthouden in zijn perceelsgracht en aangrenzende percelen.

In de ABG Bocholt bespreken de leden het beheer en onderhoud van hun maatregelen en delen ze hun kennis met elkaar. Via de ondersteuning van ABC Eco²  is de werking van de groep èn het beheer van stuwen en peilgestuurde drainage ook in de toekomst verzekerd. Ook in de andere gemeenten actief in het project (Neerpelt, Hamont-Achel, Peer, Lille, Kasterlee) werden ABG’s opgericht rond dit thema.

Lokale warmte uit houtkantenbeheer

De Bocholtse landbouwers draaien ook mee in het interregproject TWECOM. Met dit project worden houtkanten en houtwallen in het landschap terug in een economisch en ecologisch verantwoord beheer gebracht.  Het agrobeheercentrum Eco² werkt in dit project samen met een aantal buitenlandse partners, het innovatiesteunpunt van Boerenbond, Inagro en het Regionaal Landschap Lage Kempen en kan hiervoor ondersteuning rekenen van de provincie Limburg en Europa.

 

De geoogste bomen vervangen traditionele fossiele brandstof. Ze zijn een moderne CO² neutrale brandstof en worden ingezet bij verwarming van gebouwen, liefst in de directe nabijheid van  de oogstplaats.  Vroeger werden houtkanten en bomenrijen in het landschap handmatig geoogst en verjongd, dit door telkens de dikste elementen eruit te halen en jonge struikjes de kans te geven uit te groeien. Dit proces kwam enkele decennia geleden echter tot stilstand door de evoluties in de landbouw en goedkope fossiele brandstoffen. Zo kwam het hakhoutbeheer in onbruik, met negatief gevolg voor ecologie, landschap en landgebruik.

Twecom neemt de draad van houtkantonderhoud weer op, ditmaal met moderne oogstmachines zoals een bomenknipper op een kraan en een hakselaar met opvangbunker.  Vooraf wordt elke houtkant gescreend en opgenomen in een 'beheerplan' om de ecologische en economische doelstellingen te bereiken.

De lokale landbouwers spelen een belangrijke rol bij het oogsten van de houtsnippers, de opslag, het drogen op hun erf en de afzet via korte keten binnen de eigen gemeenschap. Gebouwen met grote warmtevraag, zoals scholen, gemeenschapsvoorzieningen en landbouwbedrijven zijn afnemer van deze nieuwe, lokaal geproduceerde brandstof. Het opzetten van lokale 'energieclusters' met weinig transportkilometers past in het concept van ecologisch hernieuwbare en lokale energievoorziening en draagt op die wijze ook bij tot het actieplan Limburg klimaatneutraal.

In Bocholt wordt via Twecom op de scholencampus van het Biotechnicum, PVL,  de kleuter- en lagere school ‘De Driehoek’ en het Parochiehuis Bocholt en in samenwerking met het gemeentebestuur een toonaangevende pilot rond lokale warmtevoorziening gerealiseerd.  Verschillende gebouwen op de scholencampus, de stallen van het proefbedrijf van PVL en het parochiehuis zullen immers vanaf dit najaar verwarmd worden door het regulier onderhoud van de Bocholtse houtkanten.

Kaap van 25 agrobeheergroepen overschreden

Het agrobeheercentrum Eco² blikte in haar werkingsverslag 2014 terug op een productief jaar. Maar liefst negen agrobeheergroepen werden opgericht in de loop van 2014. Daarnaast zette ABC Eco² in 2014 ook sterk in op innovatie en samenwerking via 12 projecten verspreid over heel Vlaanderen. ABC Eco² begeleidt momenteel 27 groepen van lokale landbouwers die werken rond diverse thema’s zoals akkervogelbeheer, waterconservering, houtkantenbeheer, graslandbeheer, erosiebestrijding, bloemenranden,….  Het creëren van zowel een ecologische als economische meerwaarde staat centraal. De gebiedsgerichte samenwerking in ABG’s, verhoogt de effectiviteit, het draagvlak, de efficiëntie en de duurzaamheid van agrarisch landschaps- en natuurbeheer, alsook de kansen voor samenwerking met derden.

Meer informatie:

Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer :
Michaël Vanbriel: Michael.Vanbriel@agrobeheercentrum.be +32 477 96 20 55

Twecom: Kathleen Bervoets : Kathleen.Bervoets@agrobeheercentrum.be  +32 473 63 05 43

Actions: E-mail | Permalink |
);