Bekijk Artikel

22

HASPENGOUW - 2015 is het internationaal jaar van de bodem: een goede reden om bodemerosie onder de aandacht te brengen! Op 24 juni organiseerde de provincie Limburg samen met PIBO-Campus Tongeren en het agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) een demodag rond bodemerosie. Een zeventigtal aanwezige land- en tuinbouwers konden het goed gevulde programma smaken. Er werd hen een afwisseling van toelichting rond de nieuwe regelgeving, theorie en praktijkervaringen voorgeschoteld. Ook het project Erosieteams kende er zijn officiële startmoment.
Interessante presentaties

Gedeputeerde van landbouw en platteland, mevrouw Inge Moors, trapte de demodag in Riemst af. Bart Debussche, van het departement Landbouw & Visserij, gaf toelichting over de nieuw ingevoerde regelgeving rond de randvoorwaarden omtrent erosiebestrijding. Daarover is al heel wat inkt gevloeid. Vanuit de zaal volgde verschillende vragen voor de evaluatiewerkgroep erosie. Die werkgroep evalueert de strenge nieuwe regelgeving omtrent erosiebestrijding. De aanwezige land- en tuinbouwers maakten hun bezorgdheden duidelijk kenbaar. Bart Debussche gaf aan de gemaakte opmerkingen mee te nemen naar het departement Landbouw & Visserij. Vanuit de VLM lichtte Reinhilde Deckers, diensthoofd beheerovereenkomsten, de mogelijkheden toe om beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding aan te gaan. Mia Tits, Bodemkundige Dienst van België (BDB), bracht een zeer duidelijke en interessante presentatie met als onderwerp: bodemkwaliteit en organische stof. In een half uur nam ze de landbouwers mee in haar verhaal over organische stof en de effecten ervan op erosie en bodemkwaliteit in het algemeen. Moeilijke materie die aan de hand van proefresultaten en jarenlange kennisopbouw bij de BDB duidelijk werd overgebracht naar de aanwezigen.

Erosieteams

In een erosieteam brengt het ABC Eco² land- en tuinbouwers samen om het onderhoud van graserosiestroken, bufferbekkens en andere maatregelen structureel te organiseren. Maar ook de aanleg van nieuwe stroken kan in groep gebeuren, om nog meer efficiëntie aan de dag te leggen. Een gebiedsgerichte aanpak met, door en vooral voor de lokale land- en tuinbouwers ligt in dat geval voor de hand. Land- en tuinbouwers beschikken vanuit hun beroepsactiviteit over de nodige kennis en ervaring met maai- en snoeimachines. Het beheer van erosiestroken, bufferbekkens, holle wegen e.d. kunnen zij dus ook perfect zelf, en in groep, uitvoeren. Zo kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan de erosie-infrastructuren tevens een interessante return bieden voor landbouwbedrijven. Individuele maatregelen hebben effect, maar door boeren samen grotere oppervlakten te laten beheren, is een beter resultaat en een efficiëntere uitvoering een feit.

Met de laarzen in het veld

Naast de uitvoerende taak van de erosieteams, is het ook zaak om de land- en tuinbouwers vertrouwd te maken met nieuwe teelttechnieken die voor handen zijn. Daarin speelt de PIBO-Campus Tongeren een vooraanstaande rol. Dieter Cauffman, coördinator PIBO-Campus Tongeren, lichtte samen met zijn collega’s de eerste resultaten toe van de veldproeven. Na een korte toelichting in de zaal was het tijd om de laarzen aan te trekken en te velde de machines en resultaten te bekijken. Verschillende objecten liggen er in proef aan: conventioneel ploegen, niet kerend, strip-till, strip-till met bemesting en strip-till met rijenbemesting. Voldoende materie om van gedachten te wisselen tussen de aanwezigen! Naast de veldomstandigheden konden de aanwezigen ook de in het voorjaar gebruikte machines bezichtigen. De Terra-Gator, uitgerust met een strip-till rijenbemester, sprong meteen in het oog. Maar ook de zaaimachines en decompactor trokken de aandacht en konden op heel wat geïnteresseerde blikken rekenen.

Foto's van de demodag kan je hier vinden. 

Actions: E-mail | Permalink |
);