Bekijk Artikel

03

Het agrobeheercentrum Eco² was op 1 juli 2015 te gast als spreker op de bijeenkomst van de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) uit de regio Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland in Heeze-Leende (Nederland). De ontmoetingsdag werd georganiseerd door de Zuidnederlandse land- en tuinbouworganisatie (ZLTO) die tevens koepelorganisatie is van deze ANV’s. Thema van de dag was ‘Samen voor natuurkwaliteit’ of hoe natuur- en landschapsbeheer inpassen binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.  Veel aandacht ging er naar de samenwerking met andere partners zoals gemeenten en plattelandsbewoners.

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse ANV’s en hun koepels de handen vol gehad met onderhandelingen en hervormingen op beleidsniveau. In Nederland wordt immers het beleid m.b.t. agrarisch natuurbeheer radicaal over een andere boeg gegooid. Om subsidie voor van natuur- of landschapsbeheer te verkrijgen, dienen de landbouwers vanaf 2016 aangesloten te zijn bij erkende collectieven die op gebiedsniveau afspraken maken met de overheid om tegen een bepaalde vergoeding bepaalde natuurdoelstellingen te behalen.

Via deze bijeenkomst werd de aandacht terug meer gevestigd op de realisaties op het terrein. Zo groeit het besef dat er nog heel wat kansen liggen in de praktische organisatie en samenwerking m.b.t. beheerwerken. In Nederland is de uitvoering van beheerwerken in agrarische natuurverenigingen nog vooral een zaak van individuele landbouwers die op eigen terrein actief zijn. Dit terwijl in Vlaanderen er veel meer aandacht gaan naar specialisatie en efficiëntie en landbouwers in agrobeheergroepen werk overnemen van andere landbouwers en derden. Er was dan ook veel interesse vanuit de tachtigtal aanwezige landbouwers en sympathisanten uit de lanschapssector hoe wij dit in Vlaanderen concreet aanpakken en omkaderen.

Kortom er blijkt stof genoeg om in de toekomst nog nauwer samen te werken langs beider zijden van de landsgrenzen. 

 

Actions: E-mail | Permalink |
);