Bekijk Artikel

21

Recent ging het Europese Interreg North Sea Region project ‘Partridge’ van start. Binnen dit project werken 11 partners uit Vlaanderen (Agrobeheercentrum Eco², Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse Landmaatschappij, Hubertusvereniging Vlaanderen, Inagro), Nederland (Vogelbescherming Nederland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap), Duitsland (Georg-August Universität), Engeland en Schotland (Game & Wildlife Conservation Trust) samen om de achteruitgang van de patrijzenpopulaties in het ‘North Sea Region’ gebied tegen te gaan en om de meest effectieve en duurzame beheermaatregelen in kaart te brengen.

Partridge (2)

 

Concreet zullen alle partners in hun eigen gebied voorbeeldgebieden afbakenen en inrichten met patrijsvriendelijke maatregelen. De Vlaamse voorbeeldgebieden bevinden zich in de Westhoek en in het Meetjesland. De kwaliteit van het leefgebied willen we doen toenemen door in te zetten op enerzijds nieuwe, experimentele beheerovereenkomsten  en – maatregelen en anderzijds bestaande (verbeterde) beheerovereenkomsten. Daarnaast willen we, in samenwerking met de lokale jagers, de patrijzen bijvoederen tijdens de winterperiode en de schadelijke predatorpopulaties onder controle houden. De combinatie van deze maatregelen moet toelaten de patrijzenpopulatie in deze voorbeeldgebieden binnen de 4 jaar met 30% te doen toenemen. De Patrijs fungeert hierbij als een paraplusoort, waardoor ook andere akkervogelsoorten mee kunnen profiteren van de maatregelen ten voordele van de patrijs. Met behulp van gestandaardiseerde monitoringsacties zullen de inspanningen van de landbouwers ook vertaald worden naar concrete resultaten. 

 

IMG_20161130_150419IMG_20161130_153907IMG_20161130_150617IMG_20161130_154544


Bovenstaande doelstellingen willen we realiseren via een bottum-up aanpak waarbij de lokale landbouwers via lokale agrobeheergroepen maximaal bij dit project betrokken zullen worden:  inspraak bij de opmaak van het actieplan, vormingsmomenten, in kaart brengen van mogelijke praktische knelpunten en nagaan van de inpasbaarheid van de beheermaatregelen binnen een rendabel en modern landbouwbedrijf. Ook de lokale plattelandsactoren willen we de kans geven om via een klankbordgroep input te geven op de beheermaatregelen en de activiteiten die binnen dit project georganiseerd zullen worden.

Het Europese partnerschap laat ons ook toe kennis uit te wisselen en ervaringen te delen m.b.t. de voorbeeldgebieden of reeds afgelopen patrijzenprojecten uit het ‘North Sea Region’ gebied.

Contact:
Korneel Verslyppe
korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be
0470 36 31 01

low res partridge intereg jpeg

Actions: E-mail | Permalink |
);