Bekijk Artikel

01

Begin januari kregen we het bericht dat ons projectvoorstel ‘Groene randen’ werd goedgekeurd in het kader van de projectoproep AGNABIO (agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit). De focus van de projectoproep lag deze keer op ‘kansen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor een rendabele en natuurvriendelijke landbouw’. Met het projectvoorstel wil ABC Eco² kansen en knelpunten nagaan m.b.t. de invulling van EAG via lijnvormige landschapselementen zoals akkerranden en houtkanten.

79-IMG_0004

Cijfers van het Departement Landbouw en Visserij tonen aan dat zo’n 85% van de landbouwers voor de invulling van hun EAG-verplichting kiest voor slechts 1 maatregel, namelijk groenbedekkers. Andere invullingen die potentieel interessant zouden kunnen zijn, blijven daardoor onderbelicht.

 

Dit was de aanleiding voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos om in de zomer een gezamenlijke projectoproep te lanceren rond het thema ‘ecologisch aandachtsgebied’ in het kader van het AGNABIO-platform.

Centraal in de projectoproep staat de zoektocht naar het inpassen in de bedrijfsvoering van EAG-types die een zo groot mogelijke meerwaarde voor natuur combineren  met een zo rendabel mogelijke landbouwbedrijfsvoering.

22-DSCN1222

 

Het project ‘Groene randen’ van ABC Eco² wil hieraan invulling geven. In dit tweejarig project ligt de focus op het creëren en duurzaam beheren van groene linten in het agrarisch landschap (lineaire landschapselementen zoals akkerranden en houtkanten) aangezien zij:

  • enerzijds een groot potentieel vormen om een op ruimte-efficiënte wijze (en dus met een minimaal verlies aan productieve landbouwgrond) een hoge biodiversiteitswaarde te creëren;
  • anderzijds breed toepasbaar en inpasbaar zijn in de Vlaamse landbouwsector (waardoor de resultaten van ons project ook breed uitdraagbaar zijn) .

We gaan hierbij na welke de praktische, financiële en/of andere bezwaren de landbouwers hebben om hiervoor te kiezen in het kader van de realisatie van EAG en trachten hierop antwoorden te vinden.

Concreet, willen we in een aantal gebieden verspreid over Vlaanderen, met elk hun eigenheden en types landbouw en in nauwe samenwerking met betrokken landbouwers:

  • In kaart brengen van het potentieel aan aanwezige houtkanten en akkerranden die kunnen bijdragen bij tot het invullen van hun EAG-verplichting en landbouwers hierbij begeleiden.
  • De mogelijkheden tot samenwerking met collega-landbouwers en andere actoren onderzoeken op vlak van aanleg en/of beheer en promoten
  • De (combinatie)mogelijkheden met beheerovereenkomsten, of andere financiële instrumenten zoals VLIF (niet productieve investeringen) en subsdies i.k.v. natuurbeheerplan in beeld brengen.
  • De economische meerwaarde berekenen in relatie tot het basisscenario (groenbedekker) en dit op een objectieve wijze rapporteren.
  • Aanbevelingen formuleren naar landbouwers en beleidsmakers.
  • Communicatie en m.b.t. de mogelijkheden van deze maatregelen als alternatief i.k.v. realisatie EAG.

Actions: E-mail | Permalink |
);