Bekijk Artikel

06
IMG_20170704_142721
Sinds januari 2017 kunnen landbouwers in De Moeren de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ afsluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op dinsdag 4 juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² in kader van het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ hierrond een infomoment, waarin zowel de inhoudelijke als praktische aspecten van deze beheerovereenkomst aan bod kwamen. Foto: Tijdens het terreinbezoek werd uitgeweken naar de demo-vogelakker, die binnen het draagvlakverbredingsproject ‘Grauwe kiekendief in De Moeren’ werd ontwikkeld door Inagro in samenwerking met een lokale landbouwer.


Wat is een vogelakker?

Een vogelakker is een volveldse, meerjarige beheermaatregel die gericht is op het creëren van geschikt foerageergebied voor de Grauwe kiekendief. De vogelakker bestaat uit een afwisseling van gras-graan-kruidenstroken met luzerne-rode klaver-stroken. Deze beheermaatregel voldoet hiermee aan de twee vereisten die noodzakelijk zijn voor de vestiging van Grauwe kiekendieven: enerzijds de aanwezigheid van een voldoende hoog prooi-aanbod  en anderzijds gemakkelijk bereikbare prooien.

De gras-graan-kruidenstroken voorzien in voedsel, nestgelegenheid en dekking voor veldmuizen en andere akkervogels waardoor in deze stroken een optimaal prooi-aanbod wordt gecreëerd.  Deze gras-graan-kruidenstroken worden 1x per jaar na het broedseizoen gemaaid via het principe van gefaseerd maaibeheer. De luzerne-rode klaver-stroken kunnen als regulier gewas drie keer per jaar geoogst worden en kunnen als groenvoer voor vee dienst doen. Deze kortere stroken zorgen ervoor dat de prooien voldoende zichtbaar en bereikbaar zijn voor de jagende Grauwe kiekendief.

De vogelakker is een mooi voorbeeld van een win-win situatie voor zowel landbouw als natuur, waarbij de combinatie van akkervogelbescherming en landbouwkundige productie op éénzelfde perceel hand in hand gaan. De Grauwe kiekendief

De Grauwe kiekendief is een middelgrote roofvogelsoort die voorkomt in grootschalige, open akkerbouwgebieden in Europa. Deze roofvogel is een zomergast en keert eind april, begin mei terug uit de overwinteringsgebieden in Afrika om te broeden en vertrekt opnieuw tegen eind augustus, begin september. Veldmuizen vormen de belangrijkste voedselbron, maar ook grote insecten en andere akkervogels zijn potentiële prooien. Grauwe kiekendieven zijn grondbroeders en broeden in akkerland, wat hen kwetsbaar maakt voor intensieve landbouwpraktijken. 

In Vlaanderen is de soort bijna verdwenen. De meeste exemplaren die gespot worden zijn meestal doortrekkende individuen. Om deze achteruitgang tegen te gaan werd recent een soortenbeschermingsprogramma (SBP) goedgekeurd. Het akkerbouwgebied in De Moeren is één van de locaties waar men o.a. via de aanleg van vogelakkers optimaal leefgebied wil ontwikkelen.Meer informatie?

Korneel Verslyppe

0470 36 31 01

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.beFoto: Tijdens het terreinbezoek werd uitgeweken naar de demo-vogelakker, die binnen het draagvlakverbredingsproject ‘Grauwe kiekendief in De Moeren’ werd ontwikkeld door Inagro in samenwerking met een lokale landbouwer
Foto: Tijdens het terreinbezoek werd uitgeweken naar de demo-vogelakker, die binnen het draagvlakverbredingsproject ‘Grauwe kiekendief in De Moeren’ werd ontwikkeld door Inagro in samenwerking met een lokale landbouwer
Actions: E-mail | Permalink |
);