Bekijk Artikel

11
Grauwe Kiekendief

© Werkgroep Grauwe kiekendiefHet wordt uitkijken naar de komst van de eerste Grauwe kiekendief in De Moeren. Komend voorjaar worden er door enkele lokale landbouwers maar liefst 48 ha ‘vogelakkers’ aangelegd. Sinds januari 2017 wordt deze beheerovereenkomst, die gericht is op het creëren van geschikt foerageergebied voor de Grauwe kiekendief, aangeboden als beheerovereenkomst bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor landbouwers met percelen in de beheergebieden voor de Grauwe kiekendief. De vogelakker is een mooi voorbeeld van een win-win situatie tussen landbouw en natuur: de teelt van luzerne als groenvoer voor vee wordt gecombineerd met de aanleg en beheer van gras-kruidenstroken. In combinatie met een goede financiële tegemoetkoming trok dit veel landbouwers over de streep.

 

De Grauwe kiekendief verenigt heel wat partners in De Moeren. Zelf zijn we er actief met het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ waarin we landbouwers willen informeren, sensibiliseren en laten samenwerken rond akkervogelbeheer. Proefcentrum Inagro legde een demo-vogelakker aan, de VLM stelde de beheerovereenkomst vogelakker op punt, natuurwerkgroep de kerkuil staat in voor monitoring en nestbescherming en studiebureau Antea Group coördineert het soortenbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief. Al deze partners maken,  samen met vertegenwoordigers van de jachtsector, landbouwsector, polderbestuur, provincie, … , deel uit van stuurgroep De Moeren die getrokken wordt door het Regionaal Landschap IJzer & Polder. Met deze geïntegreerde aanpak en samenwerking proberen we alle acties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, en samen met de lokale landbouwers, op het terrein een zo goed mogelijk resultaat te realiseren.


Meer informatie?


 

Actions: E-mail | Permalink |
);