Bekijk Artikel

25

Al meer dan vijf jaar engageren landbouwers zich voor natuur en landschap in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van agrobeheercentrum (ABC) Eco² vzw. Om dit te vieren plaatsten we de voorbije maanden in elke provincie een agrobeheergroep of een project in de kijker. In West-Vlaanderen hielden we halt bij de agrobeheergroep Beverhoutsveld in Beernem.

IMG_20170620_152652

Op 23 november 2011 werd de agrobeheergroep (ABG) Beverhoutsveld opgericht in Beernem. Met dit samenwerkingsverband gingen de landbouwers de uitdaging aan om landbouw en natuur met elkaar te verzoenen. Concreet werkt de ABG rond drie verschillende thema’s, zijnde botanisch graslandbeheer, biodiversiteit en randenbeheer. Samen met de landbouwers uit de ABG werden ook al een aantal projecten opgestart en uitgevoerd. Het werkingsgebied van de ABG Beverhoutsveld is het gelijknamige gebied in Beernem, Beverhoutsveld. Dit gebied is eigendom van de gemeente Beernem en wordt gekenmerkt door de typische drevenstructuur, bomenrijen en knotwilgen afgewisseld met akkers en (vochtige) graslanden.

Sinds 2012 beheert de ABG er ongeveer 7 ha grasland, de zogenaamde GNOP (Gemeentelijke Natuur OntwikkelingsPlannen) percelen, met als doel de botanische soortenrijkdom van deze percelen te vergroten. Hiervoor spreken de landbouwers onderling af omtrent de efficiënte organisatie van het maaibeheer en wisselen ze kennis en ervaringen uit. Het beheer wordt op regelmatige tijdstippen ook geëvalueerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het resultaat. Dit weerspiegelt zich ook in de vergoeding die de landbouwers voor dit beheer ontvangen. Deze vergoeding is resultaatsgericht, wat wil zeggen dat de landbouwers een hogere vergoeding ontvangen naarmate de soortenrijkdom toeneemt. De dalende grasopbrengst bij toenemende soortenrijkdom wordt hierbij ook in rekening gebracht. Op terrein zijn al mooie resultaten te zien van percelen die geëvolueerd zijn van Engels en Italiaans raaigras tot botanisch interessante percelen met ruwbeemdgras, geknikte vossenstaart, koekoeksbloem en grote ratelaar.


17A_18052016_(3)

Eén van de GNOP percelen die door de landbouwers uit de ABG worden beheerd. © ABC Eco²


De ABG Beverhoutsveld werkt ook rond het thema biodiversiteit. In 2015 ondertekende de ABG mee het bijencharter van de gemeente Beernem en zaaiden ze een bloemenrand in. Tot op vandaag worden in Beverhoutsveld, in opdracht van de gemeente Beernem, ongeveer 1 ha aan bloemenranden beheerd door de ABG. Daarnaast testte de ABG ook een aantal acties uit in kader van het PDPO-project faunaplan Houtland waarbij gewerkt werd rond nuttige, schadelijke en te beschermen soorten o.l.v. het Regionaal Landschap Houtland. Concreet engageerden de landbouwers zich voor het uittesten van een wildredder, wildreddende maaitechnieken, het inzaaien van experimentele bloemenmengsels ten voordele van akkervogels en insecten (bijen), het ophangen van 27 nestkasten voor de gekraagde roodstaart en voor vleermuizen en ook voor het uittesten van een mogelijk beheer van knotbomen en het verhakselen van het resthout.


Brugsch Handelsblad

Een artikel dat verscheen in het Brugsch Handelsblad naar aanleiding van de ingezaaide bloemenrand
i.k.v. het bijencharter in Beernem. © ABC Eco²


Naast botanisch graslandbeheer en biodiversiteit is de agrobeheergroep Beverhoutsveld ook één van de pioniers rond het beheer van de verplichte 1 m strook langs waterlopen. In 2014 werd samen met   de provincie West-Vlaanderen en Inagro, het project “Bescherm je land, maai die rand!” uitgewerkt. In dit project werd een praktische oplossing voorzien voor het beheer van de verplichte 1 m strook langs waterlopen. Twee landbouwers uit de ABG bedienden een klepelmaaier en gingen bij hun collega-landbouwers de 1 m randen maaien. In totaal namen 21 landbouwers deel aan het project en werd er 35 km aan randen gemaaid. In 2015 werd dit randenbeheer verdergezet dankzij de financiële ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen en in 2016 werd via leader Midden-West-Vlaanderen het tweejarig vervolgproject ‘De randenmaaier, samen aan de slag’ opgestart. In dit vervolgproject werd met behulp van het advies van de agrobeheergroep en i.s.m. een constructeur een speciaal aangepaste klepelmaaier op arm ontwikkeld die het maaisel opzuigt en afvoert op het perceel waar het kan worden ondergewerkt.Niet alleen onderlinge samenwerking tussen de landbouwers van de ABG staat centraal, maar ook de samenwerking tussen de ABG en andere lokale plattelandsactoren. Zo werken we onder meer samen met het Regionaal Landschap Houtland, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Inagro en de gebiedswerking landbouw van de provincie West-Vlaanderen. Daarbij mogen we zeker ook het gemeentebestuur van Beernem niet vergeten, waarmee we al sinds de oprichting in 2011 zeer goed samenwerken.

Wat dus aanvankelijk begon met het beheer van graslanden in functie van botanische doelstellingen in opdracht van de gemeente Beernem, groeide in de loop der jaren uit tot een waaier van innovatieve activiteiten m.b.t. duurzame landbouw en biodiversiteit. In de toekomst willen we op de ingeslagen weg verder gaan en duurzaam verder groeien, zodat Beverhoutsveld een toonbeeld wordt van een gebied waar landbouw en natuur hand in hand gaan. 

Meer informatie?

Korneel Verslyppe - 0470 36 31 01 - korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be


Actions: E-mail | Permalink |
);