Over ons

Ecologie en economie verzoenen

Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) wil als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kansen uitbouwen in Vlaanderen voor landbouw, natuur en landschap (Ecologie x Economie). Dit doet ze door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Zo vergroot de effectiviteit, het draagvlak, de efficiëntie en de duurzaamheid van de initiatieven en ontstaan kansen voor samenwerking met andere actoren op het terrein  (gemeenten, waterringen, polders, regionale landschappen, natuurverenigingen, bosgroepen, wildbeheereenheden,  landeigenaars,…). 

Belangrijke kerntaken van het agrobeheercentrum Eco² vzw zijn dan ook de begeleiding van agrobeheergroepen,  de toeleiding van individuele landbouwers naar landschaps- en natuurbeheer en de juridische omkadering ervan. 

   

Kennisuitwisseling en projecten creëren nieuwe kansen op terrein

Daarnaast zijn de kennisopbouw en –uitwisseling en het initiëren van vernieuwende projecten belangrijke opdrachten. Zo wil ABC Eco² de  brug slaan tussen onderzoek en praktijk en land- en tuinbouwers ondersteunen om met kennis van zaken en met maximaal resultaat projecten te ondernemen rond landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer. Zij werkt hiervoor samen met kennis- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en koepelorganisaties van agrobeheergroeperingen in heel Europa. De agrobeheergroepen kunnen bij de regiocoördinatoren terecht voor organisatorische, administratieve en inhoudelijke begeleiding op maat.

Via pilootprojecten worden nieuwe concepten in de praktijk ontwikkeld, uitgetest, geëvalueerd en bijgestuurd. Zo wordt praktijkrelevante kennis verworven die ook elders zijn vruchten kan afwerpen. Door het ruim netwerk van agrobeheergroepen die ABC Eco² begeleidt in heel Vlaanderen, kan deze kennis en ervaring gemakkelijk uitgewisseld worden tussen de verschillende groepen. Zo kunnen landbouwers van elkaar leren en met hun eigen ogen zien wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn.

Het ABC Eco² is sinds begin 2013 door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) erkend als kenniscentrum en door de afdeling duurzame landbouwontwikkeling (ADLO) als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw. Vanaf 1 mei 2013 is het ABC Eco² eveneens erkend als wetenschappelijke instelling. Op 29 november 2016 is daar ook nog de erkenning als gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging bij gekomen.

Gedragen vanop het terrein, gesteund vanuit het beleid

Agrobeheercentrum Eco² vertegenwoordigt als koepelorganisatie, de agrobeheergroepen in Vlaanderen. Alle aangesloten agrobeheergroepen worden jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering. Daarnaast zijn ook alle agrobeheergroepen per provincie vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het ABC Eco², die 3 a 4 keer per jaar samenkomt.

Het agrobeheercentrum Eco² bezit een sterk draagvlak binnen de landbouwsector, zo zijn ook de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en agro|bedrijfshulp vzw vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

Het ABC Eco² staat dan ook als pluralistische organisatie open voor alle land- en tuinbouwers  (ongeacht ander lidmaatschap) die zich wensen te verenigen rond landschaps-  of natuurbeheer.

Van in het begin zijn ook Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het  Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Departement Landbouw en Visserij sterk betrokken bij de werking van het ABC Eco². Zij ondersteunen de werking en hebben een adviserende stem in de raad van bestuur. Op die manier kan binnen het ABC Eco² de brug geslagen worden, zowel tussen de landbouw- en natuursector als tussen praktijk en beleid.

);