Historiek

Een duurzame structuur voor boerennatuur

Op maandag 24 september 2012 kwamen 20 vertegenwoordigers van agrobeheergroepen, samen met vertegenwoordigers van Boerenbond, ABS, agro|bedrijfshulp, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO). Zij kwamen samen vanuit de noodzaak om een structuur op te die de begeleiding van landbouwers m.b.t. natuur- en landschapsbeheer kan bestendigen. Zij besloten daartoe een vzw op te richten, genaamd agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²). Vincent Fagard, fruitteler uit Rutten (bij Tongeren) en actief in de agrobeheergroep Haspengouw, werd verkozen tot voorzitter. Met deze structuur willen de partners het succesvolle EFRO-project ECO² op een duurzame wijze continueren. Binnen ECO² werd gedurende vier jaar gewerkt rond het betrekken van landbouwers bij landschaps- en natuurbeheer op basis van economische principes: ECO² of ECOnomie X ECOlogie. 

                           

                  De raad van bestuur van het agrobeheercentrum Eco² bij oprichting.

 
 

Gegroeid vanuit een project

Het verhaal begon eind 2008. Vanuit de Europese Unie werd al langer gepleit voor een meer gebiedsgerichte aanpak bij het implementeren van agromilieumaatregelen en een grotere betrokkenheid van landbouwers hierbij. Via het EFRO-project ECO² wilden de partners Boerenbond, VLM, agro|bedrijfshulp, ANB, Lisro en Rurant de mogelijkheden onderzoeken om agrarisch landschaps- en natuurbeheer uit te bouwen tot een economische activiteit voor landbouwers. Het project ECO² liep van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 en werd nadien verlengd tot 30 september 2012 (onder de naam ECO²bis).

Binnen dit project werd rond drie peilers gewerkt: de oprichting en begeleiding van agrobeheergroepen, het faciliteren van agrarisch aannemingswerk en het uittesten van landschapsfondsen. 

Een succesverhaal

Na afloop van 4 jaar projectwerking kon met sterke resultaten naar buiten gekomen worden:

  • In het kader van het agrarisch aannemingswerk werden meer dan 500 landbouwers betrokken bij de uitvoering van opdrachten in het kader van het agrarisch aannemingswerk.  Er werden meer dan 400 opdrachten in het kader van het brede landschaps- en natuurbeheer uitgevoerd.   
  • Bij de afloop van het project op 30 september 2012 waren er 16 agrobeheergroepen (ABG's) opgericht. Binnen deze ABG's werken landbouwers samen rond een breed scala van thema’s : graslandbeheer, bijen, weidevogelbeheer, waterconservering, akkervogels, erosie, beheer van holle wegen, graften en houtkanten…  Van cruciaal belang voor het succes is de vrijwilligheid waarmee de betrokken landbouwers meewerken in de ABG.  We stellen ook vast dat, eens gestart rond een bepaald thema, er ook nieuwe thema’s in het aandachtsveld van de ABG’s komen.
  • In de Gentse kanaalzone werd een landschapsfonds opgericht dat voldoende fondsen verzamelde om een garantie te bieden voor jarenlang onderhoud voor de groene bufferzones tussen industrie- en woongebied.

Ook internationaal kende het ECO²-project grote belangstelling. Naast diverse lezingen voor Europese netwerken en conferenties en vermeldingen in diverse publicaties, werd  het project ook onderscheiden met de European Syngenta biodiversity award 2010.


                   

                           Officiële uitreiking van de European Syngenta biodiversity award in december 2010.

 

Van project naar duurzame structuur

In het project ECO²(bis) diende ook gewerkt te worden aan de duurzaamheid van de opgezette initiatieven rond landschaps en natuurbeheer. Het laatste projectjaar werd er hard gewerkt aan het uittekenen van een structuur waarbij rekening werd gehouden met alle betrokken partners. Deze ontwerpstructuur werd met succes voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit deze partners. Dit was dan ook meteen het signaal om te starten met de voorbereidingen tot het oprichten van de vzw ABC Eco². Belangrijk is dat het ABC Eco², zoals gesteld bij aanvang van het project, een boereninitiatief in boerenhanden is.  Naast de medewerking van de landbouworganisaties blijft ook de samenwerking met de overheidsinstanties: VLM en ANB, die vanaf dan ook wordt uitgebreid met ADLO. 

Mooie vooruitzichten voor de toekomst

Ondertussen is de werking van het agrobeheercentrum Eco² reeds bekend bij een ruime groep land- en tuinbouwers en diverse actoren in het buitengebied. Zij is uitgegroeid tot een dynamische organisatie actief op verschillende terreinen op vlak van agrarisch landschaps- en natuurbeheer en actief in diverse projecten.We kijken dan ook positief naar de ontwikkelings- en samenwerkingsmogelijkheden die de toekomst onze organisatie mag bieden.

Meer info

Eindrapport project Eco² opgemaakt na afloop van het project Eco² (deel 1; in 2010)
Katern agrarisch landschaps- en natuurbeheer, opgemaakt na afloop van het project Eco²bis (deel 2; in 2012)

 

);