{Beek.Boer.Bodem}{
beek.boer.bodem} wil in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaa
r) inzetten op maatregelen die het overstromingsrisico reduceren, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken. Onder andere het zeer natte jaar 2016 en de droogte in 2017 en 2018 maken duidelijk dat het nu tijd is om deze uitdagingen aan te gaan. 

{beek.boer.bodem} inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis stuwtjes te plaatsen in de perceelsgrachten, te experimenteren met andere gewassen, grachten op een andere manier te ruimen,… Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. Kortom, maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren.  


ALGEMENE MAATREGELEN
 

 • Aanvoer van koolstofrijke materialen 

 • Fyteauscan 

 • Gewasrotatie met alternatieve teelten 

 • Groenbedekkers 

 • Teeltvrije zone met graskruidmengsel 

 • Organischestofgehalte monitoren 

 • Perceelsranden 


MAATREGELEN OP DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN
 

 • Agrarisch stuwpeilbeheer in perceelsgrachten 

 • Kruidenrijk grasland 

 • (omvorming naar) peilgestuurde drainage 

MAATREGELEN OP NATTE GRONDEN


 • Herstel van perceelsgrachten 

 • Grasland in rotatie, kruidenrijker 

 • Natuurvriendelijke oever


De uitvoering op het terrein wordt gesteund door het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, zodat maatregelen deels vergoed kunnen worden. Dit budget is wel beperkt per maatregel, dus wie eerst komt, eerst maalt! Laat van je horen bij interesse om gerichte maatregel(en) te nemen op eigen bedrijf. 

Realisaties

Projectfolder

Sorghum

BBB_Sorghum 

Perceelsrand

BBB_Perceelsrand

Met steun van

Met steun van ELFPO

);