Bescherm je land, maai die rand!

Werkingsgebied

Gemeente Beernem, Oostkamp, Damme en Brugge

Doelstellingen

Doel van het project is om landbouwers te motiveren de randen van hun percelen (vnl akkers) op een goede manier te beheren. Het betreffen hier niet de perceels- of akkerranden zoals bepaald in beheerovereenkomsten maar gewone randen van percelen.

Aanleiding

Vele perceelsranden worden op dit moment niet goed beheerd. Zowel het onoordeelkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ploegen of gewoon niets doen hebben ertoe geleid dat probleemonkruiden zich konden vestigen of de toestand van de bermen sterk verruigd is. Door de randen te maaien en het maaisel af te voeren naar de akker is gebleken dat na enkele jaren maaien de situatie van de randen merkelijk verbetert.

Jaarlijks zal op die manier bovendien minder maaisel moeten afgevoerd worden, zullen probleem- en ruigte onkruiden verdwijnen en zal ook daarmee het gebruik van herbiciden in randen afnemen.

Op deze manier wensen we werk te maken van een betere omgevingskwaliteit van de open ruimte. Door het participatief proces met lokale landbouwers, organisaties en overheden gaan we in open dialoog over deze kwaliteit en trachten we de basis te leggen voor een (economisch) leefbare oplossing voor dit randenbeheer.

Als landbouwer dien je een spuitvrije zone van 1m in de nabijheid van een wateroppervlak te respecteren (volgens decreet Integraal waterbeheer (18 juli 2003 ). Dit betekent dat voor onderhoud van de randen er slechts één goede beheerwijze is, namelijk maaien. In de praktijk is dit echter moeilijk uitvoerbaar. De meeste landbouwers hebben hiervoor niet de geschikte machines. Een goed beheerde akkerrand heeft geen rechtstreekse economische functie waardoor de individuele aankoop van een machine niet evident is. Daarom willen we nagaan of een gemeenschappelijk gebruikte machine beschikbaar kan gesteld worden om het beheer van akkerranden te ondersteunen.

Realisaties

Tijdens het voorjaar van 2014 willen we de landbouwers de mogelijkheid geven om hun randen te laten maaien met een gehuurde machine. Op dit moment hebben 30 landbouwers aangegeven dat ze de machine willen uittesten. Eind mei gaan de landbouwers uit de ABG de eerste randen maaien bij de geïnteresseerde landbouwers. 

Beelden

Zoek Labels