Boeren op de rand

Het LEADER-project ‘Boeren op de rand’ focust op een goed randenbeheer in functie van de 1-meter-teeltvrije-zone langs (al dan niet geklasseerde) waterlopen van de Noorderkempen en Antwerpse Polders. Het decreet ‘Integraal Waterbeleid’ bepaalt al sinds 2003 dat er geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op 1 meter afstand vanaf de bovenkant van het talud van waterlopen. Verder geldt hier ook een verbod op het gebruik van meststoffen en pesticiden. Vanaf 2018 controleren toezichthouders van de Vlaamse Overheid op de naleving van deze teeltvrije zone. De vraag blijft echter hoe deze strook het best aan te leggen en te onderhouden.

Dit project beoogt om landbouwers goede beheermethodes van de teeltvrije strook aan te reiken, eventuele samenwerkingsverbanden op te richten en hen hierin te ondersteunen. Via kennisuitwisselings- en demo-activiteiten worden landbouwers begeleid om beheermethodes toe te passen die de onkruiddruk verlagen, de grasvegetatie in de rand stabiliseren én inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering. Dat heeft tegelijkertijd ook andere positieve maatschappelijke effecten op vlak van waterkwaliteit, oeverversteviging en biodiversiteit.

In 2019 worden vier proefranden aangelegd bij verschillende landbouwers in het projectgebied, nl. Brecht, Stabroek, Wuustwezel en Zoersel.

Realisaties

Teeltvrije strook Torense weg

Met steun van


Met steun van ELFPO