Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer

Doelstellingen

Het project beoogt het op peil houden van de grondwatertafel tijdens de verschillende werkzaamheden van de landbouwer door het plaatsen en het beheren van stuwen in perceelsgrachten en het toepassen van samengestelde peilgestuurde drainage op landbouwpercelen. Het beheren van stuwen is maatwerk en zo dragen landbouwers op vrijwillige basis bij tot het watermanagement van hun gronden. Het werken met stuwen in de perceelsgrachten en peilgestuurde drainage op de percelen zorgt tevens voor een vertraagde afvoer van neerslagwater. 

De partners willen samen met de landbouwers in het projectgebied water beter en langer vasthouden, zowel ten voordele van de landbouwpercelen in perioden van droogte als ten voordele van de benedenstroomse gebieden in perioden van hevige regenbuien.  De betrokken landbouwers hebben veel terreinkennis en weten welke locaties het meeste potentieel bieden om water te conserveren.

Doordat de landbouwers zelf op vrijwillige basis actief kunnen participeren in het project, zowel door het voorstellen van locaties als door het beheer zelf in handen te nemen, kan het idee van waterconservering ingang vinden binnen de landbouw.

Daarnaast is er het idee om van Noord-Limburg een proeftuin te maken voor blauwe diensten die als inspiratie kan dienen voor landbouwers van ver buiten de provincie. Met deze maatregelen zal meer water vastgehouden worden in de bodem en de waterkwaliteit verbeteren. Het is de bedoeling om de bestaande maatregelen te verbeteren/verfijnen en om nieuwe, innovatieve maatregelen te ontwikkelen en die ook duurzaam te continueren.

Aanleiding

Omwille van de klimaatverandering valt neerslag minder frequent, maar wanneer het valt, valt het des te heviger. Hierdoor nemen problemen met betrekking tot enerzijds verdroging en anderzijds wateroverlast toe. Het is dan ook cruciaal dat er overal meer water in de bodem zal kunnen sijpelen en dat het water bovenstrooms zo lang mogelijk vastgehouden wordt. Daarnaast dringt Europa ook aan om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te behalen.

Door gebiedsgericht stuwtjes te plaatsen kan het hemelwater lokaal beter vastgehouden worden en is er meer tijd om het te laten infiltreren. De grondwatertafel wordt aangevuld, waardoor de lokale landbouwer later of niet hoeft te beregenen.

Ook kwalitatief goed water wordt schaars. Vlaamse landbouwers hebben er dus alle belang bij, zowel voor zichzelf als voor de toekomstige generaties, de watervoorraden en de natuurlijke omgeving van de watersystemen te beschermen en veilig te stellen. Er is nood om te experimenteren met verschillende landbouwtechnieken en -methoden om zuinig en verstandig om te gaan met water.

Realisaties

 • Aanleg van 15,6ha peilgestuurde drainage:
   • 2,2ha Peer* 4,7ha Neerpelt
   • 1,4ha Bocholt
   • 7,3ha Hamont-Achel
 •  Heringebruikname en verplaatsing van stuwen:
   • 4 in Bocholt
   • 9 in Hamont-Achel
   • 3 in Kasterlee
   • 4 in Lille 
   • 1 in Oud-Turnhout 
   • 11 in Neerpelt
   • 17 in Peer
 • Oprichting van vijf nieuwe agrobeheergroepen (ABG’s) in Bocholt, Hamont-Achel, Lille-Kasterlee, Neerpelt en Peer. Binnen die ABG’s komen de deelnemende landbouwers samen om het beheer van hun stuwen te bespreken. Verder vormt de ABG ook een plaats voor kennisuitwisseling rond waterbeheer.
 • Creatie van een projectfilm en -animatie:

 

Animatie peilgestuurde drainage

Animatiefilmpje te verduidelijking van het werkingsprincipe van peilgestuurde drainage.


Heel wat opgedane ervaring met peilgestuurde drainage en stuwpeilbeheer die werd doorgegeven aan geïnteresseerde landbouwers. Dat gebeurde door toelichtingen te geven, bedrijfsbezoek, allerlei publicaties in vakbladen, demodagen,… Ieder perceel waar peilgestuurde drainage werd geïnstalleerd, wordt ook de komende jaren nog opgevolgd m.b.v. divers die het waterpeil in de bodem registreren. Zo kunnen we nog meer kennis opdoen en delen met de landbouwers.

Een korte toelichting kan je terug vinden in de folder hier net onder. Op verschillende plaatsen plaatsten de landbouwers infoborden. 

flyer_waterbeheer_website2.pdf-page1

    flyer_waterbeheer_website1.pdf-page1

Enkele beelden In het nieuws 

 

Met steun van:

Banner_Leader Limburg  provincie_antwerpen_logo_RGB