Partridge

Protecting the Area’s Resources Trough Researched Innovative Demonstration of Good Examples, INTERREG NORTH SEA REGION PARTRIDGE

Met het vierjarige Europese Interreg North Sea Region project willen we de achteruitgang van de patrijzenpopulaties in het ‘North Sea Region’ gebied tegengaan en de meest effectieve en duurzame beheermaatregelen in kaart brengen. Ook willen we aantonen dat, mits goed beheer, landbouwactiviteiten en duurzame patrijzenpopulaties in eenzelfde gebied hand in hand kunnen gaan. Het Europese partnerschap laat ons ook toe om kennis en ervaringen uit te wisselen met de andere partners in dit project.

Patrijs

 

In vier landen (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Vlaanderen) zullen 10 voorbeeldgebieden worden afgebakend die ingericht zullen worden met patrijsvriendelijke maatregelen. De Vlaamse voorbeeldgebieden bevinden zich in de Westhoek en in het Meetjesland. De kwaliteit van het leefgebied willen we doen toenemen door in te zetten op enerzijds nieuwe, experimentele beheerovereenkomsten  en – maatregelen en anderzijds bestaande (verbeterde) beheerovereenkomsten. Daarnaast willen we, in samenwerking met de lokale jagers, de patrijzen bijvoederen tijdens de winterperiode en de schadelijke predatorpopulaties onder controle houden. De combinatie van deze maatregelen moet toelaten de patrijzenpopulatie in deze voorbeeldgebieden binnen de 4 jaar met 30% te doen toenemen. Hiervoor zullen de resultaten uit deze voorbeeldgebieden vergeleken worden met enkele afgebakende referentiegebieden van gelijke grootte.

Bovenstaande doelstellingen willen we realiseren via een bottum-up aanpak waarbij de lokale landbouwers via lokale agrobeheergroepen maximaal bij dit project betrokken zullen worden:  inspraak bij de opmaak van het actieplan, vormings - en demomomenten, in kaart brengen van mogelijke praktische knelpunten en nagaan van de inpasbaarheid van de beheermaatregelen binnen een rendabele en modern landbouwbedrijfvoering. Ook andere lokale plattelandsactoren en organisaties willen we de kans geven om via een lokale klankbordgroep input te geven op de beheermaatregelen en de activiteiten die binnen dit project georganiseerd zullen worden.

Een tweede onderdeel, naast het beheer, is de monitoring van de biodiversiteit, met als indicator voor de biodiversiteit de aantallen patrijzen, zangvogels en hazen in de voorbeeldgebieden. Met behulp van deze gestandaardiseerde monitoringsacties zullen de inspanningen van de landbouwers dus ook vertaald worden naar concrete resultaten.

Als laatste willen we socio-economische informatie verzamelen via diepte-interviews van landbouwers, om op basis van deze kennis het agromilieu-beleid in Vlaanderen verder te verbeteren.

Op die manier willen we aantonen dat patrijsvriendelijk beheer van het landschap hand in hand kan gaan met een moderne en rendabele landbouwbedrijfsvoering. 


Meer weten? Lees ook de interreg projectwebsite Partridge

Met steun van:


Nieuw PARTRIDGE logo

Partridge-logo alle vlaamse partners
);