Publieke diensten door landbouwers in Oud-Turnhout

Doelstellingen

Doel van het project is om nieuwe economische ontwikkelingspistes uit te werken voor de landbouw in de gemeente Oud-Turnhout, met een focus op Landschap de Liereman en omgeving. Dit project wil de landbouw ondersteunen om, gegeven de specifieke eigenheid en doelstellingen van het gebied, de maatschappelijke rol te versterken als leverancier van publieke diensten (groene, blauwe en andere) en tegelijkertijd verbreding van de economische bedrijfsvoering te realiseren.

Achtergrond

Dit project speelt zich af op het grondgebied van Oud-Turnhout, en in het bijzonder in Landschap de Liereman en omgeving. De Liereman is een natuurgebied gelegen op het grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout, met grote en Europees belangrijke natuurwaarden (groot gedeelte vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied, VEN, ankerplaats, beschermd landschap, ...). Juist door deze rijkdom is Landschap De Liereman en omgeving echter een gebied waarin zich heel wat conflicten hebben voorgedaan tussen de diverse gebruikers van de open ruimte.

Na intensief lokaal overleg werd een raamakkoord betreffende 'Landschap De Liereman en omgeving' gesloten tussen alle betrokken partijen over de verdere toekomst in het gebied voor landbouw en natuur. De uitvoering van het raamakkoord vraagt gebiedgerichte analyses en actieplannen, het zoeken naar concrete oplossingen voor individuele landbouwbedrijven en het realiseren van maatregelen op het terrein voor duurzame economische ontwikkeling.

Landschap de Liereman en omgeving is in totaal 1630ha groot en is gelegen in het noordoosten van de provincie Antwerpen, op grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk. Het grootste deel ligt in de gemeente Oud-Turnhout, waarbinnen dit project zich zal afspelen. In 2004 gaven 79 bedrijven aan actief te zijn in de gemeente, waar dit in 2011 gedaald is naar 58 bedrijven. Veel landbouwers zijn niet met hun bedrijfszetel in Landschap de Liereman gelegen, maar wel met hun landbouwgronden. De landbouw is er hoofdzakelijk op melkvee gericht, waardoor gras en maïs de meest frequente teelten zijn. Op de gewestplanbestemming is landbouw voor bijna heel zijn grootte aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en domineert het in bijna de helft van de gemeente Oud-Turnhout

Realisaties

In 2014 zaaien acht landbouwers veertien bloemrijke graanranden langs hun akkers in de gemeente Oud-Turnhout. Deze kleurrijke linten zetten het landbouwlandschap extra in de verf.

Ze zijn een voedselbron en schuilplaats voor verschillende landbouwsoorten zoals akkervogels, wild, bijen en insecten.

Tot eind februari 2015 blijft deze bloemrijke graanrand onaangeroerd en verfraaien de bloemen en granen deze omgeving. De rand die hier groeit bestaat uit zomertarwe, zomergerst, boekweit, phacelia, witte klaver, klaproos, korenbloem, dille, vlas, huttentut.